Menu
Home Page

Clwb Brecwast ~ Breakfast Club

Mae’r clwb brecwast yn cael ei gynnal yn neuadd yr ysgol yn ddyddiol. Mae’r bwyd a weinir yn cael ei gyllido gan y cynulliad ac felly nid oes yna gost i chi fel rhieni. 

Mrs Snowden  sydd yn rhedeg y clwb gyda Miss Yorke Wade, Mrs Edwards, Mrs McGrory a Miss Jackson hefyd yn cynorthwyo.

Mae’r clwb yn dechrau am 8.15 y.b ac fydd yna oruwchwiliaeth i’ch plentyn hyd nes i’r ysgol ddechrau. Gofynnwn yn garedig i chi gyrraedd erbyn 8.30 os am dderbyn brecwast.
  
Ceir dewis o’r bwydydd canlynol:
 
  • Dewis o rawnfwydydd (heb siwgr) Cornflakes / Weetabix / Shreddies neu Rice Krispies.
  • Darn o dost bara cyflawn gyda menyn braster isel.
  • Llaeth hanner sgim i yfed neu i roi gyda’r grawnfwyd.
  • Sudd /Dwr.
 Cynigir y brecwast hwn i bob plentyn.
 
Nodwch: Yn anffodus oherwydd costau nid yw’n bosib cynnig bwydydd arbennig ond os oes gan eich plentyn anghenion bwydydd arbennig mae croeso i chi eu hanfon ar ei gyfer/chyfer.  Mae'r opsiwn hwn yn cyfeirio at ddisgyblion sydd ag alergeddau, h.y. anoddefiad i glwten / wenith a.y.b.
 
~

The Breakfast club is held each morning in the school hall. The food served is funded by the Welsh Assembly and therefore there is no cost to you as parents.

Mrs Snowden runs this club with support from Miss Yorke Wade, Mrs Edwards, Mrs McGrory and Miss Jackson.

The club begins at 8.15 and your child/ren will be supervised until the start of the school day. We kindly ask that you arrive before 8.30 if you’d like your child to receive breakfast.

The menu consists of the following:
 
  • Choice of cereals (non sugar coated) Cornflakes / Weetabix / Shreddies or Rice Krispies.
  • One slice of wholemeal toast with low fat spread.
  • Semi skimmed milk for cereal or to drink.
  • Fruit juice / water.
 All pupils will be offered this breakfast. 
 
Please note:  We are unable to meet special dietary needs as the funds are insufficient to make these provisions.  Parents wishing to send a pupil to breakfast club may, with consultation,provide suitable items if they wish to do so. This option only refers to pupils with allergies i.e. gluten / wheat intolerance etc. 
 
 
Top