Menu
Home Page

Bedwen ~ Mrs Pearson

Dyma neges gan eich athrawes newydd...

Still image for this video

Tymor yr Haf ~ Dysgu o'r Cartref ~ Summer Term Home Learning

Byddwn yn paratoi ac yn diweddaru mwy o weithgareddau a thasgau wrth i'r tymor mynd yn ei flaen. Cofiwch gyfeirio at ein tudalen ar Google Classrooms er mwyn cyflawni tasgau ac i gael mynediad at adnoddau. Gwnewch eich gorau i ymdrechu ar bob tasg, ond hefyd, mae eich lles chi yn bwysig i ni, felly os ydych angen cymorth ychwanegol, plis cysylltwch gyda ni.

Cofiwch ddilyn ein tudalen ar Drydar ar gyfer gwybodaeth cyfoes!  .

 

We will be preparing and updating more activities and tasks as the term progresses. Remember to refer to our Google Classrooms page for tasks and to access resources. Do your best to attempt and complete each task, but also, your well-being is important to us, so if you need extra help, please get in touch.

Remember to follow our Twitter page for up to date information!.

Syniadau am weithgareddau cartref / Ideas for home activities.

Trosolwg Tymor y Gwanwyn 2020 ~ Spring Term Overview 2020

Dosbarth Bedwen

 

Croeso i ddosbarth Bedwen. Rydym yn ddosbarth hapus a brwdfrydig sydd yn mwynhau datblygu ein sgiliau. Mae Mr Howe yn ein dysgu .

  • Talwch eich arian ffrwythau yn wythnosol neu'n dymhorol drwy ParentPay os gwelwch yn dda.
  • Ar ddydd Mercher bydd angen gwisg ymarfer corff ar eich plentyn. 
  • Cofiwch ddarllen gyda'ch plentyn yn gyson.
  • Fe fydd prawf sillafu bob dydd Gwener. 

 

Diolch smiley

 

Welcome to dosbarth Bedwen. We are a happy and enthusiastic class who enjoy developing our skills. Mr Howe is our teacher .

  • Please pay your fruit money weekly or termly through parent pay. 
  • You child will need to bring their PE kit every Wednesday. 
  • Remember to read consistently with your child. 
  • There will be a spelling test every Friday. 

 

Diolch smiley

 

 

 

 

Tabl 4 / 4 times table

Top