Menu
Home Page

Cyfnod Sylfaen ~ Foundation Phase

Mae’r Cyfnod Sylfaen yn cynnwys y plant hynny sydd yn y dosbarthiadau Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2. Mae yna bwyslais are ddatblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau’r plant drwy chwarae, dysgu arbrofol (dysgu trwy gwneud) a thrwy datrys problemau bywyd go iawn yn yr ardaloedd tu fewn a thu allan. 

 

Mae plant y Cyfnod Sylfaen hefyd yn datblygu sgiliau o fewn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (FfLlRh) sydd wedi cael ei ddatblygu i’n helpu i wireddu ein nod, sef bod plant Cymru yn gallu datblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd ardderchog yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol. 

 

The Foundation Phase encompasses all children in the Nursery class, Reception, Year 1 and Year2. There is an emphasis on developing children’s knowledge, skills and understanding through play, experiential learning (learning by doing) and by solving real life problems in both the indoor and outdoor environments.

 

Foundation Phase children also develop the skills highlighted within the National Literacy and Numeracy Framework (LNF) which has been developed to help achieve our aim that the children of Wales are able to develop excellent literacy and numeracy skills during their time at school. 

 

Eleni mae gennym 4 dosbarth yn y CS;

This year we have 4 classes in the FP;

 

Meithrin (Derwen) - Miss Davies

Derbyn ( Dosbarth Onnen ) - Mrs Sellwood (4) / Miss Samuel (1)

Blwyddyn 1 ( Dosbarth Collen ) - Miss Holley

Blwyddyn 2 ( Dosbarth Castan) - Mrs Roberts

 

Mae Mr Jones a Miss Rattenbury yn dysgu ar wahanol adegau yn ystod yr wythnos. 

Mr Jones and Miss Rattenbury teach at different times during the week.  

Top