Menu
Home Page

Ffawydden ~ Mr Howe

04.05.20

 

Mae’n ddechrau pythefnos newydd i ni ac mae yna dasgau newydd I chi at Google classroom. 
Mae yna groeso i chi barhau gyda thasgau yr wythnos diwethaf ...mewn ffolder ar wahan. 
Plis cysylltwch ar ebost ( samuelr5@hwbcymru.net) neu ar drydar (@missrsamuel) gydag unrhyw gwestiynau neu i rannu lluniau. 
 

It’s the beginning of a new fortnight and there are new tasks for you on Google classrooms. You’re welcome to carry on with last week’s tasks which have been saved in a folder. Please contact me via email (samuelr5@hwbcymru.net) or twitter (@missrsamuel) with any questions or to share any photographs. Diolch.

04.05.2020

Still image for this video

Tymor yr Haf, Dysgu o'r Cartref ~ Home Learning, Summer Term

Byddwn yn paratoi ac yn diweddaru mwy o weithgareddau a thasgau wrth i'r tymor mynd yn ei flaen. Cofiwch gyfeirio at ein tudalen ar Google Classrooms er mwyn cyflawni tasgau ac i gael mynediad at adnoddau. Gwnewch eich gorau i ymdrechu ar bob tasg, ond hefyd, mae eich lles chi yn bwysig i ni, felly os ydych angen cymorth ychwanegol, plis cysylltwch gyda ni.

Cofiwch ddilyn ein tudalen ar Drydar ar gyfer gwybodaeth cyfoes!  @MissRSamuel.

 

We will be preparing and updating more activities and tasks as the term progresses. Remember to refer to our Google Classrooms page for tasks and to access resources. Do your best to attempt and complete each task, but also, your well-being is important to us, so if you need extra help, please get in touch.

Remember to follow our Twitter page for up to date information! @MissRSamuel.

Trosolwg Dysgu o'r Cartref 20.04.20 ~ Learning from Home Overview

BINGO CYMREICTOD o'r Cartref / BINGO for being WELSH at home

Syniadau am weithgareddau cartref / Ideas for home activities

Trosolwg Tymor yr Hydref / Autum Term Overview 2019

Croeso i ddosbarth Ffawydden sef dosbarth blwyddyn 5. Rydym yn ddosbarth  o blant hapus, brwdfrydig a thalentog. Rydym yn cael ein haddysgu gan Miss Samuel a Mrs Nicholas ac rydym yn mwynhau ymarfer ein sgiliau yn y Gymraeg a'r Saesneg.

 

Fe fydd Gwaith cartref yn cael ei osod bob Dydd Gwener, i'w ddychwelyd i'r ysgol erbyn Dydd Mercher. 

 

Mi fydd gan bob grŵp darllen ddiwrnod penodol I ddarllen ac i gyfnewid llyfrau er mwyn ymarfer adref.  

 

Dewch â'ch gwisg ymarfer corff i'r ysgol bob Dydd Iau, gan gynnwys esgidiau ymarfer corff er mwyn I ni gael ymarfer tu allan ( os yn sych!)

 

 

Welcome to Dosbarth Ffawydden, year 5 . We are a class of happy, enthusiastic and talented children. We are taught by Miss Samuel and Mrs Nicholas and we enjoy developing our skills in Welsh and English

 

Homework and will be distributed every Friday, to be returned by the following Wednesday.

 

Each reading group will have a designated day to read and to exchange books which can be brought home to read. 

 

Please bring a P.E. kit every Thursday (including trainers, just n case it's dry!).

 

 

 

Diolch!

 

 

Am luniau cyfredol a mwy o wybodaeth dilynwch    @MissRSamuel  ar Drydar.

 

For up to date pictures and for more information follow    @MissRSamuel on Twitter.

Top