Menu
Home Page

Helygen ~ Mr Jones

Croeso i Flwyddyn 6

Still image for this video

Gweithgareddau dysgu pythefnosol / Weekly learning activities - 20/4/2020 + Bingo Cymreictod

Byddwn yn paratoi ac yn diweddaru mwy o weithgareddau a thasgau wrth i'r tymor mynd yn ei flaen. Cofiwch gyfeirio at ein tudalen ar Google Classrooms er mwyn cyflawni tasgau ac i gael mynediad at adnoddau. Gwnewch eich gorau i ymdrechu ar bob tasg, ond hefyd, mae eich lles chi yn bwysig i ni, felly os ydych angen cymorth ychwanegol, plis cysylltwch gyda ni.

Cofiwch ddilyn ein tudalen ar Drydar ar gyfer gwybodaeth cyfoes!  .

 

We will be preparing and updating more activities and tasks as the term progresses. Remember to refer to our Google Classrooms page for tasks and to access resources. Do your best to attempt and complete each task, but also, your well-being is important to us, so if you need extra help, please get in touch.

Remember to follow our Twitter page for up to date information!.

Syniadau am weithgareddau cartref / Ideas for home tasks

Am luniau a mwy o wybodaeth dilynwch    @MrGJones1  ar Drydar.

 

For pictures and more information follow    @MrGJones1  on Twitter.

 

 

Mae Mr Jones a Mrs Nicholas yn ein dysgu eleni wrth i ni gwblhau ein siwrne yn Dewi Sant !

Rydym yn llawn brwdfrydedd a chyffro!

Mr Jones and Mrs Nicholas are our teachers this year as we complete  our final year at Dewi Sant! We are full of enthusiasm and excitement!

 

Helygen = Willow Tree

Trosolwg Tymor y Gwanwyn ~ Spring Term overview Helygen

Trosolwg Tymor yr Hydref 2018 / Autumn Term Overview 2018

Top