Menu
Home Page

Sycamorwydden ~ Miss Gatt

Neges gan Miss Samuel!

Still image for this video

Byddwn yn paratoi ac yn diweddaru mwy o weithgareddau a thasgau wrth i'r tymor mynd yn ei flaen. Cofiwch gyfeirio at ein tudalen ar Google Classrooms er mwyn cyflawni tasgau ac i gael mynediad at adnoddau. Gwnewch eich gorau i ymdrechu ar bob tasg, ond hefyd, mae eich lles chi yn bwysig i ni, felly os ydych angen cymorth ychwanegol, plis cysylltwch gyda ni.

Cofiwch ddilyn ein tudalen ar Drydar ar gyfer gwybodaeth cyfoes!  .

 

We will be preparing and updating more activities and tasks as the term progresses. Remember to refer to our Google Classrooms page for tasks and to access resources. Do your best to attempt and complete each task, but also, your well-being is important to us, so if you need extra help, please get in touch.

Remember to follow our Twitter page for up to date information!.

Syniadau am weithgareddau cartref / Ideas for home activities

Croeso i Ddosbarth Sycamorwydden sef dosbarth o 25 o blant blwyddyn 4.

 

Welcome to Dosbarth Sycamorwydden which is a class of 25 Year 4 pupils.

 

Rydym yn cael ein haddysgu gan Miss Gatt ac rydym yn mwynhau ymarfer ein sgiliau yn y Gymraeg a Saesneg.

We are taught by Miss Gatt and we enjoy developing our skills in Welsh and English.

 

Talwch eich arian llaeth a ffrwythau yn wythnosol neu’n dymhorol drwy ParentPay o.g.y.dd.

 

 Please pay your fruit money via ParentPay on a weekly or termly basis.

 

 

 

 

Trosolwg Tymor y Gwanwyn 2019 ~ Spring Term Overview 2019 SYcamorwydden

Top