Menu
Home Page

Croeso ~ Welcome

Picture 1
Annwyl Rhiant/ Warcheidwad

Croeso i Ysgol Gymraeg Dewi Sant ! Mae'n bleser mawr gen i weld twf mewn addysg gymraeg yn Llanilltud Fawr a thrwy anfon eich plentyn atom rydych yn rhan ohono! Agorwyd yr ysgol ym mis Medi 2011 ac rydym bellach wedi gosod sylfaen gadarn ar gyfer y dyfodol wrth i'r ysgol dyfu. Ers Medi 2015 rydym wedi ymgartrefu yn ein  hysgol newydd ac rydym nawr yn edrych ymlaen at ddyfodol llewyrchus.

Mae ein harwyddair "Tyfu a Llwyddo Gyda'n Gilydd" yn pwysleisio'r elfen o gydweithio ac mae hyn yn ganolig at ethos ac athroniaeth yr ysgol. Mae'n hollol bwysig felly ein bod yn cyfathrebu'n gyson ac yn effeithiol gyda'n gilydd er lles ein plant.  O bryd i'w gilydd efallai fydd gennych ofidiau neu gwestiynau, felly peidiwch â bod ofn cysylltu â ni. Yn y cyfamser rwy'n gobeithio y gwnewch ddefnydd cyson o'r wefan i gael y wybodaeth diweddaraf ac i ymfalchio yng ngweithgareddau a llwyddiannau'r ysgol.

Yn gywir,

Mrs H JenningsWelcome to Ysgol Gymraeg Dewi Sant! It gives me great pleasure to see the growth of welsh medium education in Llantwit Major and by sending your child to this school you are part of its success. The school was officially opened in September 2011 and as the school grows we have established a firm foundation for the future. Since September 2015 we have settled into our wonderful new school and we are now looking forward to a successful future.

Our school motto translates as "Growing and Succeeding Together"  which emphasises the importance of team work which is central to the school 's ethos and philosophy. It is vital therefore that we communicate regularly and effectively for the benefit of our children. From time to time you may have some questions or concerns so please don't be afraid to get in touch . In the meantime please make good use of this website to access the latest information, enjoy some of our activities and to celebrate the school's successes.

Yours sincerely,

Mrs H Jennings
Top