Menu
Home Page

Croeso ~ Welcome

Annwyl Rhiant/ Warcheidwad

Croeso i Ysgol Gymraeg Dewi Sant ! Mae'n bleser mawr gen i weld twf mewn addysg gymraeg yn Llanilltud Fawr a thrwy anfon eich plentyn atom rydych yn rhan ohono! Agorwyd yr ysgol ym mis Medi 2011 ac rydym bellach wedi gosod sylfaen gadarn ar gyfer y dyfodol wrth i'r ysgol dyfu. Ers Medi 2015 rydym wedi ymgartrefu yn ein  hysgol newydd a bellach mae dros 200 o blant yn mynychu ein hysgol . Rydym ar hyn o bryd yn helpu cynllunio ein Meithrinfa gofal plant newydd fydd ar agor yn gynnar yn 2021 sydd yn rhoi mynediad i 30 awr o ofal plant am ddim i rhieni cymwys .

Mae ein harwyddair "Tyfu a Llwyddo Gyda'n Gilydd" yn pwysleisio'r elfen o gydweithio ac mae hyn yn ganolig at ethos ac athroniaeth yr ysgol. Mae'n hollol bwysig felly ein bod yn cyfathrebu'n gyson ac yn effeithiol gyda'n gilydd er lles ein plant.  O bryd i'w gilydd efallai fydd gennych ofidiau neu gwestiynau, felly peidiwch â bod ofn cysylltu â ni. Yn y cyfamser rwy'n gobeithio y gwnewch ddefnydd cyson o'r wefan i gael y wybodaeth diweddaraf ac i ymfalchio yng ngweithgareddau a llwyddiannau'r ysgol.

Yn gywir,

Mrs H ScullyWelcome to Ysgol Gymraeg Dewi Sant! It gives me great pleasure to see the growth of welsh medium education in Llantwit Major and by sending your child to this school you are part of its success. The school was officially opened in September 2011 and as the school grows we have established a firm foundation for the future. Since September 2015 we have settled into our wonderful new school and there are now over 200 pupils on roll. We are currently planning the construction and development of the new child care facility which will be opening at the beginning of 2021, allowing eligible parents access to 30 hours’ free child care through the medium of Welsh .

Our school motto translates as "Growing and Succeeding Together"  which emphasises the importance of team work which is central to the school 's ethos and philosophy. It is vital therefore that we communicate regularly and effectively for the benefit of our children. From time to time you may have some questions or concerns so please don't be afraid to get in touch . In the meantime please make good use of this website to access the latest information, enjoy some of our activities and to celebrate the school's successes.

Yours sincerely,

Mrs H Scully
Top