Menu
Home Page

Gwybodaeth Allweddol - Key Information

Llawlyfr Meithrin a Derbyn / Nursery and Reception Handbook

Prosbectws 2020 Prospectus

Ffurflenni a gwybodaeth arall / Other forms and information 

 

Grant Amddifadedd Disgyblion 2019-20 ( GAD)

Pupil Deprivation Grant 2019-20 ( PDG)

 

Mae ein hysgol yn derbyn GAD bach sydd  ar gyfer cefnogi plant sydd yn deilwng i Brydiau Cinio Ysgol am Ddim.  Yn Ysgol Gymraeg Dewi Sant , rydym yn defnyddio'r grant i gynnig ymyrraethau penodol ar gyfer  hyrwyddo  lles a datblygu strategaethau llythrennedd emosiynol rhai o'r plant (ELSA).

 

Our school receives a very small PDG grant, which is aimed at supporting children who are eligible for Free School Meals (eFSM).   At Ysgol Gymraeg Dewi Sant , we are using this grant to provide support for interventions to develop pupils' emotional literacy (ELSA).

Cynllun Gwariant GAD / PDG Spending Plan

Top