Menu
Home Page

Darpariaeth Cyson ~ Universal Provision

Beth yw Darpariaeth Cyffredinol?
Mae'r Ddarpariaeth Cyffredinol yn ei le ar gyfer pob disgybl sy'n mynychu Ysgol Gymraeg Dewi Sant. Bydd yn bosib i'r disgyblion gael mynediad at y ddarpariaeth hwn er mwyn gwneud cynnydd yn eu dysgu. Mae'r gefnogaeth yma ar gael ym mhob dosbarth ac mae'n rhan o Dydsgu ac Addysgu da'r ysgol, fel y gall pob disgybl wneud cynnydd.

 

Mae cyflawniadau pob disgybl yn cael ei fonitro'n agos gan staff yr ysgol. Os nad oes cynnydd digonol wrth dderbyn Darpariaeth Gyffredinol yna byddwn yn edrych ar ymyrraethau mwy penodol/wedi'u targedu. Mae'r cyfleoedd yma ar gael i bob plentyn fel ran o Ddarpariaeth Cyffredinol wedi ei dargedi. Mewn rhai achosion, gellir nodi Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) a fydd yn gofyn am Ddarpariaeth Dysgu Ychwanegol (darpariaeth yn ychwanegol i, neu'n wahanol i'r DdC)

 

What is Universal Provision?

Our Universal Provision is offered to ALL pupils who attend Ysgol Gymraeg Dewi Sant. A pupil will access this provision in order to make progress in their learning. This provision is available in all classes and is part of the school's good practice in teaching and learning, enabling all pupils to make progress.

 

All pupil's achievements are monitored closely by school staff. If there is insufficient progress through Universal Provision then we will look at more specific interventions. These opportunities are still available to all children as part of more targeted Universal Provision. In some cases, an Additional Learning Needs (ALN) may be identified which will require Additional Learning Provision (provision in addition to, or different from the UP)

Darpariaeth Gyffredinol a Darpariaeth Ychwanegol ~ Universal Provision v Additional Learning Provision

Top