Menu
Home Page

Y Senedd

Ym mis Medi buom yn brysur yn ethol Senedd yr ysgol ar gyfer y flwyddyn 2022-23. Eleni bydd Y Senedd yn cael ei ffurfio gyda aelodau o'r:-

  • Cyngor Eco
  • Cyngor Iechyd
  • Dreigiau Dewi Sant (Siarter Iaith)
  • Dewiniaid Digidol 

 

Bydd y cynghorau yn parhau i gwrdd yn unigol yn ogystal â chyfarfod fel Senedd. 

 

In September we elected our Senedd for 2022-23. The Senedd will be formed by members of:-

  • Eco Council
  • Healthy School Committee
  • Y Dreigiau (Language Charter)
  • Dewiniaid Digidol (Digital committee)

 

The committees will continue to work together as well as meeting as a Senedd to discuss various issues.

 

Dewch i gyfarfod ein Senedd!
Come and meet our Senedd!

Adran Iechyd - Ysgolion Iach/ Health Sector- Healthy Schools.

 

Rydym ni wedi derbyn ein trydydd deilen am ein hymdrechion i fod yn ysgol iach. Rydym ni o hyd yn hyrwyddo iechyd da ac ymarfer corff yn ein hysgol. Diolch i chi rhieni a gofalwyr am ein cefnogi a gan cynnig bwydydd iachus mewn bocsys bwyd eich plentyn. Byddwn eleni yn ail cyflwyno targedau a systemau a datblygir yn ein hadeilad diwethaf, os ydych yn gallu cefnogi mewn unrhyw ffordd siaradwch gyda aelod o staff os gwelwch yn dda. Gofal yw ein targed ar gyfer eleni gyda ffocws mawr gyda ffocws mawr ar gofal ffordd a diogelwch yn yr ysgol ac wrth deithio. 

 

We have received our third healthy schools leaf this year for our efforts to continuing to be a healthy school. We continue to develop healthy eating and physical activities in our school. Thank-you to you parents and carers for supporting the opportunities to eat healthily in school by providing your child with a healthy packed lunch. This year we will re-introduce targets and systems previously set in our previous building, if you are able to support us in any way please speak with a member of staff. Safety is our target for this year with a big focus on road safety, safety in school and whilst travelling.

Dewiniaid Digidol

Gyda phwyslais cynyddol ar gymhwysedd digidol yn ein cwricwlwm penderfynwyd sefydlu Dewiniaid Digidol. Pwrpas y Dewiniaid Digidol yw i hwyluso’r defnydd o HWB ac hefyd cynorthwyo cyfoedion yn ystod gwersi digidol. Mae hwn yn bwyllgor newydd sbon o fyfyrwyr ysgol sy’n dangos diddordeb ychwanegol mewn technoleg

 

With continuous emphasis on digital competency in our curriculum we established Digital Wizards. The Digital Wizards are here to facilitate the use of HWB and to help their peers during digital lessons. This is a brand new committee of school students that are showing an additional interest in technology

Ffrindiau Ffantastig / Fantastic Friends 2022

Seiclo / Cycling Proficiency 2022

Plant Mewn Angen / Children in Need 2022

Wythnos gofal ffordd

Lluniau codi arian ar gyfer Plant Mewn Angen

Codi arian ar gyfer Macmillan fel rhan o Text Santa

Top