Menu
Home Page

Castan ~ Mrs Roberts

Neges gan eich athro newydd, Mr Howe.

Still image for this video

Y Gofod

Stori Pobl y Pants o’r Gofod

Still image for this video

Wythnos Iechyd a Lles / Health and Well-being Week - 01.06.2020

Sialens a thasgau  - 18-22.05.2020 -  Challenge and Tasks 

 

Bore da Dosbarth Castan! Tipyn o hwyl wythnos yma gyda sialens creu noson ffilm. Mae'r Tasgau i'w gweld ar y daflen 'Noson Ffilm'. Mwynhewch ac rwy'n edrych ymlaen i weld eich lluniau smiley

 

Good Morning! This week I've set a fun challenge for your child to plan and and hold a movie night. All the tasks can be found on 'Tasgau Cartref' and then more information on 'Noson Ffilm' document.  Enjoy and I look forward to seeing your photos smiley

Stori Seren Lowri

Still image for this video

Byddwn yn paratoi ac yn diweddaru mwy o weithgareddau a thasgau wrth i'r tymor mynd yn ei flaen. Cofiwch gyfeirio yma ar ein tudalen dosbarth er mwyn gweld trosolwg o'r tasgau ac i gael mynediad at adnoddau. Gwnewch eich gorau i ymdrechu ar bob tasg, ond hefyd, mae eich lles chi yn bwysig i ni, felly os ydych angen cymorth ychwanegol, plis cysylltwch gyda ni.

Cofiwch ddilyn ein tudalen ar Drydar ar gyfer gwybodaeth cyfoes ac i rannu lluniau ohonoch wrth eich gwaith! 

 

We will be preparing and updating more activities and tasks as the term progresses. Remember to visit this page regularly in order to view all tasks and to access any additional resources. Do your best to attempt and complete each task, but also, your well-being is important to us, so if you need extra support, please get in touch.

Remember to follow our Twitter page for up to date information and to share any pictures!

Stori Jam Poeth

Still image for this video

Storïau Cyfres Rwdlan

Still image for this video
Dewch i fwynhau a gwrando ar storïau Angharad Tomos. Beth mae cymeriadau Gwlad y Rwla yn ei wneud? Pa ddrygioni mae Rwdlan a Dewin Dwl yn ei wneud?

Neges i Ddosbarth Castan

Still image for this video

Syniadau am weithgareddau cartref / Ideas for home activities.

Trosolwg Tymor y Gwanwyn ~ Spring Term overview 2019

Croeso i Ddosbarth Castan!


Rydyn ni'n ddosbarth o 28 o blant hapus a brwdfrydig ym mlwyddyn 2 eleni ac mae Mrs Roberts a Miss Rattenbury yn ein dysgu.  Rydym yn gyffrous i weithio mewn dosbarth newydd!   

Bydd ymarfer corff bob Dydd Mercher - dewch a'ch gwisg ymarfer corff i'r ysgol a'i adael yma am y tymor. Rydym yn parhau i gasglu £1 yr wythnos am laeth a ffrwyth  - dylid talu am hwn trwy'ch cyfrif Parentpay. Byddwn yn newid llyfrau darllen yn wythnosol a bydd gwaith cartref yn cael ei osod bob Dydd Gwener i'w ddychwelyd erbyn y Dydd Mercher ganlynol os gwelwch yn dda. 

 

We are a class of 28 happy and enthusiastic children in Year 2 this year with Mrs Roberts and Miss Rattenbury as our teachers. We are excited to work in our new class ! 

 

P.E lessons will take place every Wednesday - bring your kit to school and leave it here for the term. We will continue to collect snack money, £1 per week - this should be paid via your Parentpay account. Reading books will be changed weekly and homework will be set every Friday to be returned to school by the following Wednesday please.  Diolch.
smiley

 

Dilynwch anturiaethau a lluniau wythnosol y dosbarth ar @MrsBRoberts1

Follow the class weekly news and photos on @MrsBRoberts1

Dyma luniau ohonom ni ar waith yn y dosbarth. Rydym yn brysur o hyd! Here are some pictures of us working in the classroom. We're always very busy!
Top