Menu
Home Page

Collen ~ Miss Noon-Jones

 

Croeso i Ddosbarth Collen 
Welcome to  Dosbarth
CollenRydyn ni'n ddosbarth o 27 o blant caredig a hapus. Mae Miss Noon-Jones a Miss Turnbull yn y dosbarth yn ein helpu ni wrth ddysgu.

 

  • Mae arian llaeth a ffrwyth yn cael ei dalu drwy ParentPay ar lein a chewch dalu'n wythnosol neu'n dymhorol.
  • Bydd llyfrau darllen yn dod adref yn wythnosol.
  • Bydd yna waith cartref hefyd yn cael ei osod yn wythnosol a fydd yn gyfle i chi atgyfnerthu'r dysgu yn y cartref.
  • Bydd angen gwisgo gwisg ymarfer corff i'r ysgol ar ddydd Llun os gwelwch yn dda.

 

** Cofiwch ddilyn ein gwefan trydar @MissRHolley **

** Remember to follow our twitter page @MissRHolley **

We are a class of 27 kind and happy children. Miss Noon-Jones and Miss Turnbull are here to help us learn.
 

  • Fruit money is now collected through ParentPay either on a weekly or termly basis.
  • Reading books will be sent home each week. 
  • Homework will be sent home each week as an opportunity for you to reinforce any learning from your home.
  • Please make sure that your child wears P.E. kit to school on Monday's please.

 

Thema newydd Dosbarth Collen - Cymru fy Ngwlad

Dosbarth Collen's new theme - Wales

Ein Dosbarth / Our Class 2023-2024

Byddwn yn paratoi ac yn diweddaru mwy o weithgareddau a thasgau wrth i'r tymor mynd yn ei flaen. Cofiwch gyfeirio yma ar ein tudalen dosbarth er mwyn gweld trosolwg o'r tasgau ac i gael mynediad at adnoddau. Gwnewch eich gorau i ymdrechu ar bob tasg, ond hefyd, mae eich lles chi yn bwysig i ni, felly os ydych angen cymorth ychwanegol, plis cysylltwch gyda ni.

Cofiwch ddilyn ein tudalen ar Drydar ar gyfer gwybodaeth cyfoes ac i rannu lluniau ohonoch wrth eich gwaith! 

 

We will be preparing and updating more activities and tasks as the term progresses. Remember to visit this page regularly in order to view all tasks and to access any additional resources. Do your best to attempt and complete each task, but also, your well-being is important to us, so if you need extra support, please get in touch.

Remember to follow our Twitter page for up to date information and to share any pictures!

Top