Menu
Home Page

Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg~ Religions, Values and Ethics

Mae Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn un o ofynion statudol Cwricwlwm i Gymru ac yn fandadol i bob dysgwr rhwng 3 ac 16 oed. Mae Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn rhan o Faes y Dyniaethau (Maes). Religion, values and ethics (RVE) is a statutory requirement of the Curriculum for Wales and is mandatory for all learners from ages 3 to 16. RVE forms part of the Humanities Area.

​​​​​​Anelewn i ddathblygu elfennau o Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg drwy;

 

 • Dysgu penodol o gredoau'r byd
 • Archwilio syniadau trwy Cwestiynau Mawr, ac ystyried barn eraill
 • Annog disgyblion i weld cysylltiadau â digwyddiadau byd go iawn
 • Myfyrio ar ein byd a sut y gallwn wneud gwahaniaeth
 • Cyfleoedd i drafod cyd-destunau lleol a byd-eang a materion cyfoes
 • Amser addoli a myfyrio dyddiol,  priodol i'r oedran
 • Storïau, digwyddiadau ysgol ac ymwelwyr

 

We aim to develop religious values and ethics through;

 

 • Explicit teaching of world beliefs
 • Exploring ideas through Big Questions and considering differing views
 • Encouraging pupils to see links with real world events
 • Reflection on our world and how we can make a difference 
 • Opportunities to talk about local and global contexts and current affairs
 • Age appropriate daily worship time and reflection
 • Stories, school events and visitors
Top