Menu
Home Page

Derwen ~ Miss Davies

Croeso Cynnes i'r Feithrin( Dosbarth Derwen )
A Warm Welcome to the Nursery.

 

Rydym yn ddosbarth caredig a chyfeillgar gyda phlant hapus sydd yn awyddus i ymchwilio a ddarganfod. 
Miss Davies, Miss Enos a Mrs Carlig sy'n ein dysgu ni.

.  
Rydyn ni yn hoffi dysgu trwy chwarae yn y dosbarth ac yn yr awyr agored. Rydyn ni'n mwynhau treulio ein amser yn y goedwig. Rydyn ni'n hoffi straeon, canu a dawnsio gyda'n gilydd pob dydd. Rydyn ni'n cael llawer o hwyl yn y Meithrin pob dydd! 

 

Rydym yn ymdrechu pob amser i siarad Cymraeg.

 

Peidiwch anghofio edrych ar drydar am luniau yn wythnosol.


~

We are a kind and friendly class full of happy children who are eager to explore and discover.
Our teachers are Miss Davies, Miss Enos a Mrs Carlig.


We love to learn through playing inside the classroom and outside. We love to spend time in the woods. We enjoy stories, singing and dancing together every day. We have lots of fun in Nursery every day.

We make every effort to understand and speak Welsh.


 Don't forget to check twitter for weekly updates and pictures

Ein thema ar gyfer tymor y Hydref yw- 'Yr Hydref'

  / Our theme for the Autumn term is 'The Autumn'

 

Ein thema ar gyfer tymor y Gwanwyn yw- 'Cymru fy Ngwlad'.

/ Our theme for the Autumn term is- 'Wales'. 

 

 

 

Ein Dosbarth / Our Class

Byddwn yn paratoi ac yn diweddaru mwy o weithgareddau a thasgau wrth i'r tymor mynd yn ei flaen. Cofiwch gyfeirio yma ar ein tudalen dosbarth er mwyn gweld trosolwg o'r tasgau ac i gael mynediad at adnoddau. Gwnewch eich gorau i ymdrechu ar bob tasg, ond hefyd, mae eich lles chi yn bwysig i ni, felly os ydych angen cymorth ychwanegol, plis cysylltwch gyda ni.

Cofiwch ddilyn ein tudalen ar Drydar ar gyfer gwybodaeth cyfoes ac i rannu lluniau ohonoch wrth eich gwaith! 

 

We will be preparing and updating more activities and tasks as the term progresses. Remember to visit this page regularly in order to view all tasks and to access any additional resources. Do your best to attempt and complete each task, but also, your well-being is important to us, so if you need extra support, please get in touch.

Remember to follow our Twitter page for up to date information and to share any pictures!

Top