Menu
Home Page

Derwen ~ Miss Davies

Meithrin Mis Medi / Nursery September

Still image for this video

Helo Derwen ( Reception September )

Still image for this video
Dyma neges i chi gan eich athrawes flwyddyn nesaf Mrs Sellwood.

Byddwn yn paratoi ac yn diweddaru mwy o weithgareddau a thasgau wrth i'r tymor mynd yn ei flaen. Cofiwch gyfeirio yma ar ein tudalen dosbarth er mwyn gweld trosolwg o'r tasgau ac i gael mynediad at adnoddau. Gwnewch eich gorau i ymdrechu ar bob tasg, ond hefyd, mae eich lles chi yn bwysig i ni, felly os ydych angen cymorth ychwanegol, plis cysylltwch gyda ni.

Cofiwch ddilyn ein tudalen ar Drydar ar gyfer gwybodaeth cyfoes ac i rannu lluniau ohonoch wrth eich gwaith! 

 

We will be preparing and updating more activities and tasks as the term progresses. Remember to visit this page regularly in order to view all tasks and to access any additional resources. Do your best to attempt and complete each task, but also, your well-being is important to us, so if you need extra support, please get in touch.

Remember to follow our Twitter page for up to date information and to share any pictures!

Croeso Cynnes i'r Feithrin( Dosbarth Derwen )
A Warm Welcome to the Nursery.

 

Rydym yn ddosbarth caredig a chyfeillgar gyda phlant hapus sydd yn awyddus i ymchwilio a ddarganfod. 
Mrs Sellwood, Miss Harries a Miss Dalton sy'n ein dysgu ni.

.  
Rydym yn gwneud ymarfer corff yn wythnosol (does dim angen gwisg ymarfer corff). Mae ein llyfrau darllen yn dod adref gyda ni yn wythnosol, rydym yn gofyn i'r llyfrau ddychwelyd erbyn Dydd Mercher gyda chofnodion yn y llyfr cyswllt os gwelwch yn dda.

 

Rydym yn ymdrechu pob amser i siarad Cymraeg.

 

Peidiwch anghofio edrych ar drydar am luniau yn wythnosol.


~

We are a kind and friendly class full of happy children who are eager to explore and discover.
Our teachers are Mrs Sellwood, Miss Harries, Miss Dalton.


We have weekly PE sessions in the hall (there is no need for a PE kit). Reading books come home with us every week, we ask for these to be returned by Wednesday along with a comment in the home school contact books please. 

We make every effort to understand and speak Welsh.


 Don't forget to check twitter for weekly updates and pictures

Ein themau ar gyfer tymor y Hydref yw- 'Dyma fi' .

  / Our theme for the Autumn term is ' Me, Myself and I'

 

 

 

Top