Menu
Home Page

Gwyddoniaeth a Thechnoleg ~ Science and Technology

Mae'r Maes hwn yn tynnu ar ddisgyblaethau bioleg, cemeg, cyfrifiadureg, dylunio a thechnoleg, a ffiseg i wella gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr o'r byd.

 

Yr hyn sy'n Bwysig mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg 

1. Mae bod yn chwilfrydig a chwilio am atebion yn hanfodol i ddeall a rhagweld ffenomena.

2. Mae meddwl dylunio a pheirianneg yn cynnig ffyrdd technegol a chreadigol o ddiwallu anghenion cymdeithas ac eisiau.

3. Mae'r byd o'n cwmpas yn llawn pethau byw sy'n dibynnu ar ei gilydd i oroesi.

4. Mater a'r ffordd y mae'n ymddwyn yn diffinio ein bydysawd ac yn siapio ein bywydau.

5. Mae grymoedd ac egni yn sylfaen i ddeall ein bydysawd. 

6. Cyfrifiadurol yw'r sylfaen i'n byd digidol.

 

Sut mae'r ddarpariaeth yn edrych yn Ysgol Dewi Sant?

 • Ymchwiliadau
 • Dysgu awyr agored pan fo'n briodol
 • Cysylltiadau â STEM a Pheirianneg
 • Dilyniant sgiliau dylunio, gwneud a gwerthuso
 • Clwb Codio (Clwb Digidol)
 • Defnyddio dyfeisiau codio, ee Beebots, Spheros, microbits y BBC
 • Defnyddio dyfeisiau digidol ee llyfrau Chrome, iPads
 • Defnyddio llwyfannau dysgu digidol - Hwb, SeeSaw, Flipgrid ac ati

 

 

 

 

 

 

This Area draws on the disciplines of  biology, chemistry, computer science, design and technology, and physics  to enhance learners’ knowledge and understanding of the world.

 

What Matters in Science and Technology 

 1. Being curious and searching for answers is essential to understanding and predicting phenomena.

2. Design thinking and engineering offer technical and creative ways to meet society’s needs and wants.

3. The world around us is full of living things which depend on each other for survival.

4. Matter and the way it behaves defines our universe and shapes our lives.

5. Forces and energy provide a foundation for understanding our universe. 

6. Computation is the foundation for our digital world.

 

What provision looks like at Ysgol Dewi Sant

 • Investigations
 • Outdoor learning when appropriate
 • Links with STEM and Engineering
 • Skills progression of designing, making and evaluating
 • Coding Club (Digital Club)
 • Use of Coding devices eg Beebots, Spheros, BBC microbits
 • Use of digital devices eg chrome books, iPads
 • Use of Digital Learning Platforms – Hwb, SeeSaw, Flipgrid etc

 

Top