Menu
Home Page

Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu ~ Language , Literacy and Communication

Mae’r Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu yn anelu at gefnogi dysgu ar draws y cwricwlwm cyfan a galluogi dysgwyr i ennill gwybodaeth a sgiliau yn y Gymraeg, Saesneg ac ieithoedd rhyngwladol yn ogystal ag mewn llenyddiaeth.

Datblygir yr ieithoedd hyn yn sgiliau gwrando, siarad, darllen ac ysgrifennu.

 

Yr Hyn sy'n Bwysig mewn Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

1. Mae ieithoedd yn ein cysylltu a'n gilydd.

2. Mae deall ieithoedd yn allweddol i ddeall y byd o'n hamgylch.

3. Mae mynegi ein hunain drwy ieithoedd yn allweddol i gyfathrebu.

4. Mae llenyddiaeth yn tanio'n dychymyg ac yn ysbrydoli creadigrwydd.

 

Beth yw'r ddarpariaeth yn Ysgol Dewi Sant

 • Sesiynau llythrennedd dyddiol
 • Cyflwyno Saesneg o Flwyddyn 3 ymlaen
 • Darllen dyddiol dosbarth gyfan - CA2
 • Darllen Carwsél - CS
 • Modelu iaith drwy chwarae rôl
 • Annog Ymddygiad Darllen Cadarnhaol
 • Ymyrraeth darllen ar gyfer disgyblion a nodwyd
 • Heriau wedi'u cynllunio gan gysylltiadau llythrennedd yn Amser Antur a Heriau Hwyliog
 • Siarter Iaith - Gweithio tuag at y Wobr Aur
 • Dreigiau Dewi Sant
 • Llythrennedd Digidol
 • Papur Newyddion Llais y Ddraig

 

 

The Languages, Literacy and Communication  Area of Learning and Experience aims to support learning across the whole curriculum and to enable learners to gain knowledge and skills in Welsh, English and an international languages as well as in literature.

These languages are developed in the skills of listening, speaking, reading and writing.

 

 

What Matters in Languages, Literacy and Communication 

1. Languages connect us.

2. Understanding languages is key to understanding the world around us. 

3. Expressing ourselves through languages is key to communication.

4. Literature fires imagination and inspires creativity.

 

What provision looks like at Ysgol Dewi Sant

 • Daily literacy sessions
 • English introduced from Year 3
 • Daily whole class Reading - KS2
 • Reading challenge Carousels - FP
 • Modelling of language through role play
 • Encouraging Positive Reading Behaviours
 • Reading intervention for identified pupils
 • Literacy links in Amser Antur and Heriau Hwyliog planned challenges
 • Siarter Iaith - Working towards the Gold Award
 • Dreigiau Dewi Sant
 • Digital Literacy
 • Llais y Ddraig student Newspaper
Top