Menu
Home Page

Iechyd a Lles ~ Health and Wellbeing

Cydrannau sylfaenol y Maes hwn yw iechyd a datblygiad corfforol, iechyd meddwl, a lles emosiynol a chymdeithasol. Bydd yn cefnogi dysgwyr i ddeall a gwerthfawrogi sut mae gwahanol elfennau iechyd a lles yn gysylltiedig, ac mae'n cydnabod bod iechyd a lles da yn bwysig i alluogi dysgu llwyddiannus.

 

Yr hyn sy'n Bwysig ym maes Iechyd a Lles

 1. Mae datblygu iechyd a lles corfforol yn fuddiol gydol oes. 
 2. Mae'r ffordd rydym yn prosesu ac yn ymateb i'n profiadau yn effeithio ar ein hiechyd meddwl a'n lles emosiynol.
 3. Mae ein penderfyniadau yn effeithio ar ansawdd ein bywydau a bywydau pobl eraill.
 4. Mae;r ffordd rydyn ni'n ymgysylltu â dylanwadau cymdeithasol yn siapio pwy ydyn ni ac yn effeithio ar ein hiechyd a'n lles. 
 5. Mae perthnasau iach yn hanfodol i'n lles.

 

Sut mae darpariaeth yn edrych ar Ysgol Dewi Sant

 • Clybiau Chwaraeon ar ôl Ysgol, Clwb tawel a gemau bwrdd amser cinio
 • Gwersi Addysg Gorfforol a Gemau ar gyfer datblygu sgiliau
 • Diwrnod Cystadlaethau a Chwaraeon
 • Gwersi iechyd a maeth
 • Amser Antur yn canolbwyntio ar ddysgu yn yr Awyr Agored
 • Gweithgareddau Coginio a Bwyta'n Iach
 • <emter Ysgolion Iach
 • Wythnosau ymwybyddiaeth Iechyd a Ffitrwydd e/e Cerdded i'r ysgol yn yr ysgol, Beicio i'r ysgol
 • Clwb Ymwybyddiaeth Ofalgar i ddisgyblion wedi'u targedu
 • Diwrnodau Ymwybyddiaeth Llesiant
 • Gwersi Meddylfryd Twf
 • Arfer Adferol o ran ymddygiad cadarnhaol
 • Dyddiau codi arian elusennol
 • Defnydd hyblyg o amser i gwrdd ag anghenion disgyblion
 • Dull Clwstwr o Addysg Perthnasau a Rhywioldeb
 • Gwerth a roddir ar gyfleoedd i hybu annibynniaeth
 • Llais y disgybl - Senedd yr ysgol
 • Dull cyson o ddatblygu perthnasoedd positif
 • Siarteri dosbarth a ategir gan Hawliau Plant

 

 

The fundamental components of this Area are physical health and development, mental health, and emotional and social well-being. It will support learners to understand and appreciate how the different components of health and well-being are interconnected, and it recognises that good health and well-being are important to enable successful learning.

 

What Matters in Health & Well-being

 1. Developing physical health and well-being has lifelong benefits. 
 2. How we process and respond to our experiences affects our mental health and emotional well-being.
 3. Our decision-making impacts on the quality of our lives and the lives of others.
 4. How we engage with social influences shapes who we are and affects our health and well-being. 
 5. Healthy relationships are fundamental to our well-being.  

 

What Provision looks like at Ysgol Dewi Sant

 • After School Sports clubs
 • PE and Games lessons for skill development
 • Competitions and Sports Day
 • Science of health lessons
 • Amser Antur focusing on learning in the Outdoors
 • Healthy Cooking and Eating Activities
 • Healthy Schools
 • Health and Fitness awareness weeks e/g Walk to School week, Cycle to school
 • Mindfulness Club for Targeted pupils
 • Well-being Awareness Days
 • Growth Mindset Lessons
 • Restorative Practice
 • Charitable money raising days
 • Flexible use of time to meet pupils' needs
 • Cluster Approach to Relationships and Sexuality Education
 • Value placed on opportunities for interdependence
 • Pupil Voice - School Senedd
 • A consistent approach to developing positive relationships
 • Class charters underpinned by UNCRC Pupils' Rights

 

 

 

Top