Menu
Home Page

Mathemateg a Rhifedd ~ Maths and Numeracy

Defnyddir cyd-destunau bywyd go iawn i gyflwyno ac archwilio cysyniadau mathemategol, yn ogystal â'u hatgyfnerthu. Mae’r addysgu’n cyflwyno dull rhesymu a datrys problemau ar gyfer pob profiad mathemateg a rhifedd i gefnogi datblygiad tueddiadau cadarnhaol a phedwar diben y cwricwlwm, yn ogystal â datblygiad hyfedredd mathemategol.

 

Beth sy'n Bwysig mewn Mathemateg a Rhifedd

1. Defnyddir y system rif i gynrychioli a chymharu perthnasoedd rhwng rhifau a meintiau.

2. Mae algebra yn defnyddio systemau symbolau i fynegi strwythur perthnasoedd mathemategol.

3. Mae geometreg yn canolbwyntio ar berthnasoedd sy'n cynnwys siâp, gofod a safle, ac mae mesur yn canolbwyntio ar feintioli ffenomenau yn y byd ffisegol.

4. Mae ystadegau'n cynrychioli data, mae tebygolrwydd yn modelu siawns, ac mae'r ddau yn cefnogi casgliadau a phenderfyniadau gwybodus.

 

Beth yw'r ddarpariaeth yn Ysgol Gymraeg Dewi Sant

 • Mathemateg trwy chwarae, yn y blynyddoedd iau
 • Tasgau Datrys Problemau a Rhesymu
 • "Dwyn i Gof" adalw o gysyniadau a ddysgwyd yn flaenorol
 • Asesiadau Rhifau Rhagorol
 • Ymagwedd concrit o'r gweledol i'r haniaethol
 • Defnydd o Numicon
 • Defnyddio apiau Rhif i ymarfer sgiliau
 • Cyd-destunau bywyd go iawn yn gwneud mathemateg yn berthnasol
 • Cysylltiadau rhifedd yn ystod Amser Antur a Heriau Hwyliog tasgau cynlluniedig

Real-life contexts are used to introduce and explore mathematical concepts, as well as to consolidate them. Teaching introduces a reasoning and problem-solving approach to all mathematics and numeracy experiences to support the development both of positive dispositions and of the four purposes of the curriculum, as well as the development of the mathematical profficiencies.

 

What Matters in Mathematics and Numeracy

1. The number system is used to represent and compare relationships between numbers and quantities.

2. Algebra uses symbol systems to express the structure of mathematical relationships.

3. Geometry focuses on relationships involving shape, space and position, and measurement focuses on quantifying phenomena in the physical world.

4. Statistics represent data, probability models chance, and both support informed inferences and decisions.

 

What Provision looks like at Ysgol Gymraeg Dewi Sant

 • Mathematics through play, in the younger years
 • Problem Solving and Reasoning tasks
 • "Dwyn i Gof" retrieval of previously taught concepts
 • Big Maths assessments
 • Concrete to visual to abstract approach
 • Numicon Maths
 • Use of Number apps to practice skills
 • Real-life contexts making maths relevant
 • Numeracy links in Amser Antur and Heriau Hwyliog planned tasks
Top