Menu
Home Page

Perthnasoedd a Rhywioldeb ~ Sexuality and Relationships

 

Mae ein darpariaeth o Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb yn anelu at gael effaith gadarnhaol ar addysg ein dysgwyr a bydd yn chwarae rhan hanfodol wrth eu cefnogi i wireddu’r pedwar diben fel rhan o ddull ysgol gyfan. Mae helpu dysgwyr i ffurfio a chynnal ystod o berthnasoedd, i gyd yn seiliedig ar gyd-ymddiriedaeth a pharch, yn sylfaen i ACRh. Mae'r perthnasoedd hyn yn hanfodol i ddatblygiad lles emosiynol, gwydnwch ac empathi.

 

Our RSE provision aims to have a positive impact on our learners’ education and will play a vital role in supporting them to realise the four purposes as part of a whole-school approach. Helping learners to form and maintain a range of relationships, all based on mutual trust and respect, is the foundation of RSE. These relationships are critical to the development of emotional well-being, resilience and empathy.

Am fwy o wybodaeth / for more information;

 

 

Top