Menu
Home Page

Sycamorwydden ~ Mr G Jones

Croeso i Ddosbarth Sycamorwydden 
Blwyddyn 4

 

Rydym yn ddosbarth o blant hapus, brwdfrydig a thalentog. Rydym yn cael ein haddysgu gan Mr  Jones ac rydym yn mwynhau ymarfer ein sgiliau yn y Gymraeg a'r Saesneg.

 

Gwybodaeth allweddol: 

 

Dydd Mercher - Cwblhewch eich gwaith cartef ar Google Classroom. Cofiwch ddychwelyd eich llyfrau darllen erbyn dydd Mercher pob wythnos. Bydd Amser Antur pob yn ail wythnos hefyd - cofiwch ddod â dillad addas mewn bag.

 

Dydd Iau - Gwisgwch wisg ymarfer corff i'r ysgol

Dydd Gwener - Llyfrau, Gwaith cartref a geiriau sillafu newydd yn cael eu dosbarthu ar Google Classroom. 

 

Welcome to Dosbarth Sycamorwydden 
Year 4

 

We are a class of happy, enthusiastic and talented children. We are taught by Mr Jones and we enjoy practising our Welsh and English skills. 

 

Key information: 


Wednesday- Deadline for ompleting your homework on Google Classroom. Remember to return your reading books by Wednesday each week. There will also be Adventure Time every other week - remember to bring suitable clothes in a bag.

 

Thursday - Wear your P.E kit to school

Friday - New reading books, homework and spellings set on Google Classroom.

Ein Dosbarth / Our Class 2023-24

Byddwn yn paratoi ac yn diweddaru mwy o weithgareddau a thasgau wrth i'r tymor mynd yn ei flaen. Cofiwch gyfeirio at ein tudalen ar Google Classrooms er mwyn cyflawni tasgau ac i gael mynediad at adnoddau. Gwnewch eich gorau i ymdrechu ar bob tasg, ond hefyd, mae eich lles chi yn bwysig i ni, felly os ydych angen cymorth ychwanegol, plis cysylltwch gyda ni.

Cofiwch ddilyn ein tudalen ar Drydar ar gyfer gwybodaeth cyfoes!  .

 

We will be preparing and updating more activities and tasks as the term progresses. Remember to refer to our Google Classrooms page for tasks and to access resources. Do your best to attempt and complete each task, but also, your well-being is important to us, so if you need extra help, please get in touch.

Remember to follow our Twitter page for up to date information!.

Top