Menu
Home Page

Y Celfyddydau Mynegiannol ~ Expressive Arts

Mae Ardal Celfyddydau Mynegiannol Dysgu a Phrofiad yn canolbwyntio ar bum disgyblaeth celf, dawns, drama, ffilm a chyfryngau digidol, a cherddoriaeth.

 

Yr hyn sy'n Bwysig yn y Celfyddydau Mynegiannol 

 1. Mae archwilio'r celfyddydau mynegiannol yn hanfodol i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth artistig ac mae'n galluogi dysgwyr i ddod yn unigolion chwilfrydig a chreadigol.
 2. Mae ymateb a myfyrio, fel artist a chynulleidfa, yn rhan sylfaenol o ddysgu yn y celfyddydau mynegiannol.
 3. Mae creu yn cyfuno sgiliau a gwybodaeth, gan dynnu ar y synhwyrau, yr ysbrydoliaeth a'r dychymyg.

 

Sut mae'r ddarpariaeth yn edrych yn Ysgol Gymraeg Dewi Sant

 • Perfformiadau yn gysylltiedig â disgyblaethau
 • Hyfforddiant offerynnol i'r rhai a ddewisodd yn CA2
 • Cystadleuthau Eisteddfod ysgol a'r Eisteddod Sirol
 • Boom whackers, Xylophones, Shaky Eggs, Recorders - ar gyfer addysgu dosbarth cyfan
 • Dawns a drama wedi'i seilio ar destunau traws-gwricwlwaidd
 • Defnydd o apiau animeiddio
 • Defnydd o Imovies i greu a golygu ffilmiau
 • Gwersi celf cyfryngau cymysg, fel y mapiwyd allan ar fap dilyniant
 • Canu Ysgol gyfan, canu wythnosol yn y ddau CA
 • Clwb Côr a pherfformiadau cysylltiedig yn y gymuned
 • Perfformiadau yn ystod cyngherddau a Gwasanaethau ysgol
 • Cyfleoedd i gydweithio ag artistiaid lleol
 • Astudiadau cerddoriaeth, celf ac ysgrifennu o wahanol ddiwylliannau ac amseroedd
 • Y Sgrin Werdd
 • Defnydd o ddyfeisiau cyfryngau digidol i recordio, trefnu a byrfyfyrio cerddoriaeth

 

The Expressive Arts Area of Learning and Experience centres on the five disciplines of art, dance, drama, film and digital media, and music.

 

What Matters in Expressive Arts

 1. Exploring the expressive arts is essential to developing artistic skills and knowledge and it enables learners to become curious and creative individuals.
 2. Responding and reflecting, both as artist and audience, is a fundamental part of learning in the expressive arts.
 3. Creating combines skills and knowledge, drawing on the senses, inspiration and imagination.

 

What Provision looks like at Ysgol Gymraeg Dewi Sant

 • Performances linked with disciplines
 • Instrumental tuition for those who chose at KS2
 • Competing in the school Eisteddfod as well as the county wide Eisteddfod
 • Boom whackers, Xylophones, Shaky Eggs, Recorders - for whole class teaching
 • Cross Curricular dance and drama, topic based
 • Use of Animation apps
 • Use of Imovies to make and edit films
 • Mixed media art lessons, as mapped out on progression map
 • Whole school singing, KS weekly singing
 • Choir club and associated choir performances in the community
 • Performances during school concerts and assemblies
 • Opportunities to work with local artists
 • Exposure to music, art and writing from different cultures and time
 • Green screening
 • Using digital media devices to record, arrange and improvise music
Top