Menu
Home Page

Y Dyniaethau ~ Humanities

 Mae'r maes yn cwmpasu daearyddiaeth; hanes; crefydd, gwerthoedd a moeseg; astudiaethau busnes ac astudiaethau cymdeithasol. Mae'r disgyblaethau hyn yn rhannu llawer o themâu, cysyniadau a sgiliau trosglwyddadwy cyffredin, tra'n cael eu corff arwahanol eu hunain o wybodaeth a sgiliau.

 

Yr Hyn Sy'n sy'n Bwysig yn y Dyniaethau

 1. Mae ymholiad, archwilio ac ymchwilio yn ysbrydoli chwilfrydedd am y byd, ei orffennol, y presennol a'r dyfodol.
 2. Mae digwyddiadau a phrofiadau dynol yn gymhleth, ac yn cael eu gweld, eu dehongli a'u cynrychioli mewn gwahanol ffyrdd.
 3. Mae ein byd naturiol yn amrywiol ac yn ddeinamig, wedi'i ddylanwadu gan brosesau a gweithredoedd dynol.
 4. Mae cymdeithasau dynol yn gymhleth ac amrywiol, ac yn cael eu llunio gan weithredoedd a chredoau dynol.
 5. Mae dinasyddion gwybodus, hunanymwybodol yn ymgysylltu â'r heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu dynoliaeth, ac yn gallu cymryd camau ystyriol a moesegol.

 

Sut mae'r ddarpariaeth yn edrych yn Ysgol Dewi Sant

 • Defnydd o arteffactau, llyfrau ac ymchwil ar-lein
 • Ymweliadau ag amgueddfeydd neu feysydd o ddiddordeb gan gynnwys lleoliadau crefyddol
 • Teithiau dysgu i'r gymuned leol
 • Prosiectau ecolegol sy'n berthnasol i'r gymuned leol
 • Gofalu am dir yr ysgol a'n hamgylchedd uniongyrchol
 • Cyfleoedd i ddarllen a defnyddio mapiau, atlasau a glôbau
 • Cyfleoedd i archwilio cysyniadau llywodraethu, hawliau, cydraddoldeb, anghydraddoldeb, ethnigrwydd, rhyw a thlodi.
 • Ymchwil i gerddoriaeth, celf ac ysgrifennu o wahanol ddiwylliannau ac amser
 • Ymwelwyr o wahanol ddiwylliannau, crefyddau neu amser
 • Cyfleoedd ar gyfer entrepreneuriaeth, gan ystyried yr economi leol
 • Gwylio neu ddarllen adroddiadau newyddion am ddigwyddiadau byd-eang o arwyddocâd
 • Defnyddio Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDG) i wella dealltwriaeth o'r byd ehangach a'r gymuned agosach 

 

The Area encompasses geography; history; religion, values and ethics; business studies and social studies. These disciplines share many common themes, concepts and transferable skills, while having their own discrete body of knowledge and skills. 

 

What Matters in Humanities

 1. Enquiry, exploration and investigation inspire curiosity about the world, its past, present and future.

 2. Events and human experiences are complex, and are perceived, interpreted and represented in different ways.

 3. Our natural world is diverse and dynamic, influenced by processes and human actions.

 4. Human societies are complex and diverse, and shaped by human actions and beliefs.

 5. Informed, self-aware citizens engage with the challenges and opportunities that face humanity, and are able to take considered and ethical action.

 

What provision looks like at Ysgol Dewi Sant

 • Exposure to artefacts, books and online research
 • Visits to museums or areas of interest including religious settings
 • Locality field trips
 • Ecological projects relevant to the local community
 • Caring for the school grounds and our immediate environment
 • Opportunities to read and use maps, atlases and globes
 • Opportunities to explore the concepts of governance, rights, equality, inequality, ethnicity, gender and poverty.
 • Exposure to music, art and writing from different cultures and time
 • Visitors from different cultures, religions or time
 • Opportunities for entrepreneurship, taking into consideration the local economy
 • Exposure to news reports of global events of significance
 • Using Sustainable Development Goals to enhance understanding of the wider world and closer community 
Top